Editorial - CIPSA CIRCUITS

Editorial

CIPSA CIRCUITS

 

Xoo Studio ha dissenyat la gràfica publicitària del 2017 de Cipsa Circuits, líder internacional en la fabricació de circuits impresos. La facilitat d’adaptació als nous entorns i per donar resposta a les noves necessitats del mercat ha quedat reflectida en el protagonista de la gràfica: un camaleó que ha estat el gran protagonista en totes les fires especialitzades i accions comercials que està realitzant Cipsa.

 


La gràfica s’ha adaptat a tot tipus d’entorns i suports, entre ells, el catàleg corporatiu de la companyia, en el que es presenta l’empresa originària Cipsa Circuits i totes les filials i línies d’activitat del Grup.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portada del nuevo catalogo corporativo de Cipsa. Portada del nou catàleg corporatiu de Cipsa.

La textura del papel utilizado para las portadas, el Consetllation Snow de Fedrigoni, potencia la imagen del camaleón protagonista. La textura del paper utilitzat per a les portades, el Constellation Snow de Fedrigoni, potencia la imatge del camaleó protagonista.

Se han editado 3 versiones bilingues del catalogo: en inglés, alemán y francés, para cubrir los distintos mercados internacionales de la compañía. S’han editat 3 versions bilingües del catàleg: en anglès, alemany i francès, per cobrir els diferents mercats internacionals de la companyia.

El catalogo también incluye información técnica, muy relevante en la decisión de compra. El catàleg també inclou informació tècnica, molt rellevant en la decisió de compra.